หน้าแรก มมร.
หน้าแรก
ความเป็นมา
บุคลากร
หลักสูตร
วันสำคัญทางศาสนา
บทความ
ปฏิทินวิชาการ 2/2551
รู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
หนังสือพิมพ์
ติดต่อเรา
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
แบบฟอร์มใบลานักศึกษามมร
เช็คเมล์ มมร
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
รัฐศาสตร์การปกครอง PDF พิมพ์ ส่งเมลล์

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓)
ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
*******************

๑.  ชื่อหลักสูตร 

.๑ ภาษาไทย : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
.๒ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Political Science

. ชื่อปริญญา 
                .๑ ภาษาไทย 

ชื่อเต็ม : ศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง)
ชื่อย่อ : ศน.. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

.๒ ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Political Science)
ชื่อย่อ : B.A. (Political Science)

.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

.เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร

โดยเหตุที่สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง ได้รับความเห็นชอบให้เป็นหลักสูตรเมื่อปี พ.. ๒๕๓๘ เพื่อใช้เป็นหลักสูตรสำหรับปีการศึกษา ๒๕๔๒ และเนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวมีจำนวนหน่วยกิตมากจึงเห็นสมควรลดหน่วยกิตลง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ทบวงกำหนดและเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย .. ๒๕๔๐ ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ จึงปรับปรุงหมวดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร และปรับปรุงการกำหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับรายวิชาแกนด้านรัฐศาสตร์การปกครอง สามารถรับนักศึกษาคฤหัสถ์เข้าศึกษาได้

. วัตถุประสงค์

. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการปกครองตามหลักการทางรัฐศาสตร์นอกเหนือจากหลักการแห่งพระธรรมวินัย

.  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ศึกษาและวิจัยทางรัฐศาสตร์ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าใจและประสานงานกันระหว่างศาสนจักรและอาณาจักร ในการพัฒนาสังคมไทย

. เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักปกครอง ตอบสนองความต้องการของรัฐบาลและคณะสงฆ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการบริหารและจัดการกิจการคณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูง

. เพื่อให้นักศึกษานำเอาหลักการ และวิธีการทางรัฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

. เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยในระดับสูงขึ้นต่อไป

. หลักสูตร
                ๖.๑ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต
                ๖.๒ โครงสร้างหลักสูตร
                        ๖..๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
                                  () กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ๑๓ หน่วยกิต
                                  () กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ๕ หน่วยกิต
                                 () กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ๕หน่วยกิต
              () กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕ หน่วยกิต
             () กลุ่มสหศาสตร์ ๒ หน่วยกิต
                    ๖..๒ หมวดวิชาเฉพาะ ๙๕ หน่วยกิต
                                () กลุ่มวิชาศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
                                () กลุ่มวิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๕๔ หน่วยกิต
                               () กลุ่มวิชาโท ๑๕ หน่วยกิต
                   ๖..๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
           ๖.๓ รายวิชา
                  ๖..๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
                             () กลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร ๑๓ หน่วยกิต
                                  วิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต น (--
)
๔๒๕๑๔๐๑   ภาษาไทย ๓(--
)
๔๒๕๑๔๐๒  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน๑ (--
)
๔๒๕๒๔๑๙  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน๒ ๓(--
)
                     วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม
)
๔๒๕๑๔๐๓  ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑* (--
)
๔๒๕๑๔๐๔  ภาษาบาลีพื้นฐาน ๒* (--
)
๔๒๕๒๔๒๐  ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑ (--
)
๔๒๕๒๔๒๑  ภาษาสันสกฤต0พื้นฐาน ๒ ๒(--
)
*
ผู้ที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ 
ประโยค หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยคไม่ต้องเรียนรายวิชานี้
                       วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
๔๒๕๑๔๐๕  ไวยากรณ์อังกฤษ ๑ ๒(--
)
๔๒๕๑๔๐๖  ไวยากรณ์อังกฤษ ๒ ๒(--
)
๔๒๕๒๔๒๒  การแปลอังกฤษเป็นไทย ๑(--
)
๔๒๕๒๔๒๓  การแปลอังกฤษเป็นไทย ๒(--
)
๔๒๕๒๔๒๔  ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (--
)
๔๒๕๒๔๒๕  ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๒(--
)
๔๒๕๒๔๒๖  ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน(--
)
                        (
) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ๕ หน่วยกิต
                               วิชาบังคับ ๓ หน่วยกิต
๔๒๕๑๓๐๗  มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรม และสุนทรียศาสตร์ ๓(--
)
                               วิชาเลือก ๒  หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
๔๒๕๒๑๒๗  ปรัชญาเบื้องต้น (--
)
๔๒๕๑๖๐๘   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน (--
)
๔๒๕๑๗๐๙  ศิลปนิยม (--
)
๔๒๕๑๗๑๐  สังคีตนิยม (--
)
๔๒๕๒๑๑๑  สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย (--
)
                       (
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ๕ หน่วยกิต
                              วิชาบังคับ ๓ หน่วยกิต
๔๒๕๒๓๒๘  สังคมกับกฎหมาย (--
)
                              วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ (--
)
๔๒๕๑๓๑๒  มนุษย์กับสังคม (--
)
๔๒๕๒๓๒๙  มนุษย์กับเศรษฐกิจ (--
)
๔๒๕๒๓๓๐  มนุษย์กับอารยธรรม (--
)
๔๒๕๒๓๓๑  การเมืองการปกครองไทย (--
)
๔๒๕๑๓๑๓  สภาวการณ์โลก (--
)
๔๒๕๑๙๑๔  ประวัติศาสตร์ไทย (--
)
                       (
) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕ หน่วยกิต
                             วิชาบังคับ ๓ หน่วยกิต
๔๒๕๑๕๑๕  สถิติคณิตศาสตร์ ๓(--
)
                     วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม
)
๔๒๕๑๕๑๖   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑ (--
)
๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ ๒(--
)
๔๒๕๒๕๓๓  การใช้โปรแกรม (--
)
                      วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
๔๒๕๒๕๓๔  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒(--
)
๔๒๕๒๖๓๕  วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก (--
)
๔๒๕๒๖๓๖  เคมีในชีวิตประจำวัน ๒(--
)
๔๒๕๒๖๓๗  ยากับชีวิตประจำวัน (--
)
๔๒๕๒๖๓๘  ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ๒(--
)
๔๒๕๒๙๓๙  พืชและสัตว์ท้องถิ่น ๒(--
)
๔๒๕๒๓๔๐  มนุษย์กับชีวมณฑล ๒(--
)
๔๒๕๒๓๔๑  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒(--
)
๔๒๕๑๖๑๗  โภชนาการ ๒(--
)
๔๒๕๒๖๔๒  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า ๒(--
)
                      (
) กลุ่มสหศาสตร์ ๒ หน่วยกิต
                            วิชาเลือก ๒ หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
๔๒๕๒๓๔๓  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๒(--
)
๔๒๕๑๓๑๘  พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต (--
)
          ๖..๒ หมวดวิชาเฉพาะ
                     () กลุ่มวิชาศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
๓๒๑๑๒๐๑  สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก๑ ๒(--
)
๓๒๑๑๒๐๒  สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๒ (--
)
๓๒๑๑๒๐๓  สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก๑ ๒(--
)
๓๒๑๑๒๐๔  สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก๒ ๒(--
)
๓๒๑๒๒๐๕  สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก๓ (--
)
๓๒๑๒๒๐๖  สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก๔ ๒(--
)
๓๒๑๒๒๐๗  สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก๑ ๒(--
)
๓๒๑๒๒๐๘  สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก๒ (--
)
๓๒๑๑๒๐๙  การปฏิบัติกรรมฐาน ๑ ๒(--
)
๓๒๑๑๒๑๐  การปฏิบัติกรรมฐาน ๒ (--
)
๓๒๑๒๒๑๑  การปฏิบัติกรรมฐาน ๓ ๒(--
)
๓๒๑๒๒๑๒  การปฏิบัติกรรมฐาน ๔ (--
)
๓๒๑๑๒๑๕  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๒(--
)
๓๒๑๒๒๑๖  พระพุทธศาสนามหายาน ๒(--
)
๓๒๑๒๔๑๗  การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ ๒(--
)
๓๒๑๑๔๑๘  หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์ (--
)
๓๔๑๒๒๑๐  ศาสนาเปรียบเทียบ ๒(--
)
                    (
) กลุ่มวิชาเอกรัฐศาสตร์การปกครอง
                           นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่เลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์การปกครองเป็นวิชาเอกต้องเรียนรายวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ๕๔ หน่วยกิต ดังนี้
                            ก. วิชาบังคับ ๔๒ หน่วยกิต
๕๔๑๓๓๐๑  รัฐศาสตร์เบื้องต้น (--
)
๕๔๑๓๓๐๒  การเมืองการปกครองไทยในอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต  ๓(--
)
๕๔๑๓๓๐๔  ระบบรัฐสภาของไทย  ๒(--
)
๕๔๑๓๓๐๕  นโยบายต่างประเทศของไทย  ๓(--
)
๕๔๑๓๓๐๖  รัฐธรรมนูญของไทย  ๓(--
)
๕๔๑๓๓๐๘  พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย ๓(--
)
๕๔๑๓๓๑๒  การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๓(--
)
๕๔๑๔๓๐๓  การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา  ๓(--
)
๕๔๑๔๓๐๕  ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ (--
)
๕๔๑๔๓๐๖  พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง (--
)
๕๔๑๔๓๐๙  ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย (--
)
๕๔๑๔๓๐๔  รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ (--
)
๕๔๑๔๓๒๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๓(--
)
๕๔๑๔๓๑๑  ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ ๓(--
)
๕๔๑๔๓๑๖ ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม (--
)
                   ข.วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

๕๔๑๔๓๑๗  การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ  ๓(--
)
๕๔๓๔๓๒๑  กฎหมายปกครอง  ๓(--
)
๕๔๓๓๓๑๙  กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์  ๓(--
)
๕๔๓๓๓๒๐  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ๓(--
)
๕๔๑๔๓๒๒  สัมมนาศาสนากับการเมือง  ๓(--
)
๕๔๑๓๓๒๑  สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย  ๓(--
)
๕๔๑๔๓๒๓  สัมมนาความรุนแรงในทางการเมือง  ๓(--
)
๕๔๑๔๓๒๔  สัมมนาเรื่องระเบียบวิธีและการวิเคราะห์การเมืองเชิงปรัชญา  ๓(--
)
๕๔๑๔๓๒๕  สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบัน  ๓(--
)
๕๔๑๔๓๑๒  ปัญหาทางการเมืองของไทย  ๓(--
)
๕๔๑๓๓๐๙  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (--
)
๕๔๑๓๓๑๒  การเมืองกับเศรษฐกิจของไทย  ๓(--
)
๕๔๑๔๓๑๐  การเมืองและการปกครองท้องถิ่น  ๓(--
)
๕๔๑๔๓๑๓  ระบบการเมือง  ๓(--
)
๕๔๑๔๓๑๔  การเปรียบเทียบการเมืองไทยกับต่างประเทศ  ๓(--
)
๕๔๑๔๓๑๕  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ๓(--
)
๕๔๑๓๓๑๗  ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ ๑   ๓(--
)
๕๔๑๓๓๑๘  ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ ๒   ๓(--
)
๕๔๓๔๓๑๘  กฎหมายเลือกตั้ง  ๒(--
)
๕๔๑๔๓๑๙  การทูต สถานทูต สถานกงสุล  ๓(--
)
๕๔๓๔๓๒๐  กฎหมายระหว่างประเทศ  ๓(--
)
                     (
) กลุ่มวิชาโทรัฐศาสตร์การปกครอง
                            ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์การปกครองเป็นวิชาโท ต้องเรียนรายวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ๑๕ หน่วยกิต ตามกำหนดดังนี้
                             ก.วิชาบังคับ ๑๐ หน่วยกิต
๕๔๑๓๓๐๑  รัฐศาสตร์เบื้องต้น  ๒(--
)
๕๔๑๓๓๐๓  ระบบการเมืองไทย (--
)
๕๔๑๓๓๐๙  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๒(--
)
๕๔๑๔๓๑๑   ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ ๓(--
)
                            ข.วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต  
                          
จากรายวิชาที่ยังไม่เคยเรียนในรายวิชาเอก รายวิชาโทและต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว
            ๖..๓ หมวดวิชาเลือกเสรี

                       ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และไม่ซ้ำกับวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
โดยอนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ปฎิทิน
April 2014
S M T W T F S
30311 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายการศึกษา
วิทยาเขต
วิทยาลัย
ศูนย์การศึกษา
งานวิจัย