หน้าแรก มมร.
หน้าแรก
ความเป็นมา
บุคลากร
หลักสูตร
วันสำคัญทางศาสนา
บทความ
ปฏิทินวิชาการ 2/2551
รู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
หนังสือพิมพ์
ติดต่อเรา
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
แบบฟอร์มใบลานักศึกษามมร
เช็คเมล์ มมร
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
สังคมวิทยา PDF พิมพ์ ส่งเมลล์

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓)
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
******************

. ชื่อหลักสูตร 

     ๑.๑ ภาษาไทย : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
     ๑.๒ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology

. ชื่อปริญญา 
     
.๑ ภาษาไทย 

             ชื่อเต็ม : ศาสนศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
             ชื่อย่อ : ศน.. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

      ๒.๒ ภาษาอังกฤษ

              ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology)
              ชื่อย่อ : B.A. (Sociology and Anthropology)

.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
              ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

.เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
               โดยเหตุที่สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และได้ปรับปรุงมาแล้วในปี .. ๒๕๓๘ เพื่อใช้เป็นหลักสูตรสำหรับปีการศึกษา ๒๕๓๙ ถึง ๒๕๔๒ จึงเห็นสมควรปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.. ๒๕๔๐ ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ และเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความทันสมัยเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลก สามารถรับนักศึกษาคฤหัสถ์เข้าศึกษาได้

. วัตถุประสงค์
               . เพื่อให้นักศึกษารู้จักตนเองและกลุ่มคนที่อยู่ในสังคม ตลอดจนเพื่อนมนุษย์ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม
               .๒ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ศึกษาและวิจัยทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการร่วมประสานงานระหว่างศาสนจักรและอาณาจักร เพื่อพัฒนาสังคมไทย
               .๓ เพื่อให้นักศึกษานำหลักการ และวิธีการทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
               ๕. เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยในระดับสูงขึ้นต่อไป

. หลักสูตร
               ๖.๑ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต
               ๖.๒ โครงสร้างหลักสูตร
                       ๖..๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
                                  () กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ๑๓ หน่วยกิต
                                  () กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ๕ หน่วยกิต
                                  () กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ๕ หน่วยกิต
                                  () กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕ หน่วยกิต
                                  () กลุ่มสหศาสตร์ ๒ หน่วยกิต
                      ๖..๒ หมวดวิชาเฉพาะ ๙๕ หน่วยกิต
                                  () กลุ่มวิชาศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
                                  () กลุ่มวิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๕๔ หน่วยกิต
                                  () กลุ่มวิชาโท ๑๕ หน่วยกิต
                      ๖..๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
               ๖.๓ รายวิชา
                      ๖..๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
                                () กลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร ๑๓ หน่วยกิต
                                      วิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต น (--
)
๔๒๕๑๔๐๑   ภาษาไทย ๓(--
)
๔๒๕๑๔๐๒  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน๑ (--
)
๔๒๕๒๔๑๙  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน๒ ๓(--
)
                     วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม
)
๔๒๕๑๔๐๓  ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑* (--
)
๔๒๕๑๔๐๔  ภาษาบาลีพื้นฐาน ๒* (--
)
๔๒๕๒๔๒๐  ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑ (--
)
๔๒๕๒๔๒๑  ภาษาสันสกฤต0พื้นฐาน ๒ ๒(--
)
*
ผู้ที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ 
ประโยค หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยคไม่ต้องเรียนรายวิชานี้
                    วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
๔๒๕๑๔๐๕  ไวยากรณ์อังกฤษ ๑ ๒(--
)
๔๒๕๑๔๐๖  ไวยากรณ์อังกฤษ ๒ ๒(--
)
๔๒๕๒๔๒๒  การแปลอังกฤษเป็นไทย ๑(--
)
๔๒๕๒๔๒๓  การแปลอังกฤษเป็นไทย ๒(--
)
๔๒๕๒๔๒๔  ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (--
)
๔๒๕๒๔๒๕  ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๒(--
)
๔๒๕๒๔๒๖  ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน(--
)
                    (
) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ๕ หน่วยกิต
                          วิชาบังคับ ๓ หน่วยกิต
๔๒๕๑๓๐๗  มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรม และสุนทรียศาสตร์ ๓(--
)
                          วิชาเลือก ๒ หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
๔๒๕๒๑๒๗  ปรัชญาเบื้องต้น (--
)
๔๒๕๑๖๐๘  จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน (--
)
๔๒๕๑๗๐๙  ศิลปนิยม (--
)
๔๒๕๑๗๑๐  สังคีตนิยม (--
)
๔๒๕๒๑๑๑  สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย (--
)
             (
) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ๕ หน่วยกิต
                    วิชาบังคับ ๓ หน่วยกิต
๔๒๕๒๓๒๘  สังคมกับกฎหมาย (--
)
                     วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ (--
)
๔๒๕๑๓๑๒  มนุษย์กับสังคม (--
)
๔๒๕๒๓๒๙  มนุษย์กับเศรษฐกิจ (--
)
๔๒๕๒๓๓๐  มนุษย์กับอารยธรรม (--
)
๔๒๕๒๓๓๑  การเมืองการปกครองไทย (--
)
๔๒๕๑๓๑๓  สภาวการณ์โลก (--
)
๔๒๕๑๙๑๔  ประวัติศาสตร์ไทย (--
)
             (
) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕ หน่วยกิต
                   วิชาบังคับ ๓ หน่วยกิต
๔๒๕๑๕๑๕  สถิติคณิตศาสตร์ ๓(--
)
                    วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม
)
๔๒๕๑๕๑๖   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑ (--
)
๔๒๕๒๕๓๒  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ ๒(--
)
๔๒๕๒๕๓๓  การใช้โปรแกรม (--
)
                     วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
๔๒๕๒๕๓๔  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒(--
)
๔๒๕๒๖๓๕  วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก (--
)
๔๒๕๒๖๓๖  เคมีในชีวิตประจำวัน ๒(--
)
๔๒๕๒๖๓๗  ยากับชีวิตประจำวัน (--
)
๔๒๕๒๖๓๘  ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ๒(--
)
๔๒๕๒๙๓๙  พืชและสัตว์ท้องถิ่น ๒(--
)
๔๒๕๒๓๔๐  มนุษย์กับชีวมณฑล ๒(--
)
๔๒๕๒๓๔๑  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒(--
)
๔๒๕๑๖๑๗  โภชนาการ ๒(--
)
๔๒๕๒๖๔๒  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า ๒(--
)
              (
กลุ่มสหศาสตร์ ๒ หน่วยกิต
                     วิชาเลือก ๒ หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
๔๒๕๒๓๔๓  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๒(--
)
๔๒๕๑๓๑๘  พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต (--
)
       ๖..๒ หมวดวิชาเฉพาะ
                   () กลุ่มวิชาศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
๓๒๑๑๒๐๑  สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก๑ ๒(--
)
๓๒๑๑๒๐๒  สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๒ (--
)
๓๒๑๑๒๐๓  สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก๑ ๒(--
)
๓๒๑๑๒๐๔  สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก๒ ๒(--
)
๓๒๑๒๒๐๕  สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก๓ (--
)
๓๒๑๒๒๐๖  สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก๔ ๒(--
)
๓๒๑๒๒๐๗  สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก๑ ๒(--
)
๓๒๑๒๒๐๘  สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก๒ (--
)
๓๒๑๑๒๐๙  การปฏิบัติกรรมฐาน ๑ ๒(--
)
๓๒๑๑๒๑๐  การปฏิบัติกรรมฐาน ๒ (--
)
๓๒๑๒๒๑๑  การปฏิบัติกรรมฐาน ๓ ๒(--
)
๓๒๑๒๒๑๒  การปฏิบัติกรรมฐาน ๔ (--
)
๓๒๑๑๒๑๕  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๒(--
)
๓๒๑๒๒๑๖  พระพุทธศาสนามหายาน ๒(--
)
๓๒๑๒๔๑๗  การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ๒(--
)
๓๒๑๑๔๑๘  หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์ (--
)
๓๔๑๒๒๑๐  ศาสนาเปรียบเทียบ ๒(--
)
             (
) กลุ่มวิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
                    นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่เลือกเรียนวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นวิชาเอกต้องเรียนรายวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๕๔ หน่วยกิต ดังนี้
                    วิชาบังคับ ๔๒ หน่วยกิต
๕๒๑๓๓๐๒  ความคิดทางสังคมและทฤษฎีทางสังคมวิทยา (--
)
๕๒๑๓๓๐๓  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (--
)
๕๒๑๔๓๐๘  ปัญหาสังคม ๓(--
)
๕๒๒๓๓๐๒  มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (--
)
๕๒๑๔๓๐๑  สังคมวิทยาการบริหารงานบุคคล (--
)
๕๒๑๔๓๐๒  สังคมวิทยาศาสนา ๓(--
)
๕๒๑๔๓๐๓  สังคมวิทยาการเมือง (--
)
๕๒๑๔๓๐๙  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (--
)
๕๒๒๔๓๐๔  มานุษยวิทยาประยุกต์ (--
)
๕๒๑๓๓๐๕  สังคมวิทยาชนบทและสังคมนคร (--
)
๕๒๑๓๓๐๖  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ๓(--
)
๕๒๑๓๓๐๗  สังคมวิทยาเบื้องต้น ๓(--
)
๕๒๒๓๓๐๗  มานุษยวิทยาเบื้องต้น ๓(--
)
๕๒๒๓๓๐๑  มานุษยวิทยาเชิงโบราณคดี ๓(--
)
                    วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

๕๒๑๓๓๐๑  หลักสังคมวิทยา ๓(--
)
๕๒๒๓๓๐๓  มานุษยวิทยากายภาพ (--
)
๕๒๑๓๓๐๗  สวัสดิการทางสังคม (--
)
๕๒๑๓๓๐๘  ประชากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๓(--
)
๕๒๑๓๓๐๔  การพัฒนาชุมชน ๒(--
)
๕๒๒๔๓๐๑  ประชากรศาสตร์ (--
)
๕๒๒๙๓๐๕  อารยธรรม ๒(--
)
๕๒๒๓๓๐๖  มานุษยวิทยาศาสนา (--
)
๕๒๑๔๓๑๑  หลักการบริหาร (--
)
๕๒๑๔๓๑๒  องค์การทางสังคมและการบริหารองค์การ (--
)
๕๒๑๔๓๐๔  สังคมวิทยาการศึกษา ๓(--
)
๕๒๑๔๓๐๕  สังคมวิทยาเศรษฐกิจ (--
)
๕๒๑๔๓๐๖  สังคมวิทยาอุตสาหกรรม (--
)
๕๒๑๔๓๐๗  สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ (--
)
๕๒๒๔๓๐๒  มนุษย์นิเวศวิทยา ๒(--
)
๕๒๒๔๓๐๓   ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย (--
)
๕๒๒๔๓๐๗  วัฒนธรรมไทย ๒(--
)
                     (
) กลุ่มวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
                            ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นวิชาโท ต้องเรียนรายวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๑๕ หน่วยกิต ตามกำหนดดังนี้
                     วิชาบังคับ ๑๐ หน่วยกิต
๕๒๑๓๓๐๗  สังคมวิทยาเบื้องต้น (--
)
๕๒๑๔๓๐๙  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (--
)
๕๒๒๔๓๐๓  ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ๒(--
)
๕๒๒๔๓๐๒  มนุษย์นิเวศวิทยา (--
)
                   วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต 
จากรายวิชาที่ยังไม่เคยเรียนในรายวิชาเอกและรายวิชาโทที่ได้เรียนมาแล้ว
        ๖.. หมวดวิชาเลือกเสรี

                   ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และไม่ซ้ำกับวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
โดยอนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้นๆ

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ปฎิทิน
April 2014
S M T W T F S
30311 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายการศึกษา
วิทยาเขต
วิทยาลัย
ศูนย์การศึกษา
งานวิจัย